Doświadczenie

Prowadzę prywatną praktykę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Łodzi, gdzie zajmuję się diagnozą, psychoterapią oraz prowadzę szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, odkrywania własnych umiejętności i możliwości.

Pracuję w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Piotrkowie Trybunalskim. Przez kilka lat byłam Kierownikiem Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Trybunalskim. Prowadzę terapię indywidualną, grupową dla osób uzależnionych oraz dla członków rodzin osoby uzależnionej (DDA, współuzależnienie).

Jestem Członkiem Założycielem Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień, którego celem jest popularyzowanie w środowisku terapeutycznym oraz populacji ogólnej wiedzy na temat udowodnionych naukowo metod prowadzenia terapii uzależnień. Byłam również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach którego podejmowane były zadania dotyczące diagnozowania przemocy w rodzinie oraz możliwości udzielenia wsparcia psychologicznego zarówno osobie stosującej przemoc jak i osobie, która tej przemocy podlega.

Współpracuję z Centrum Praw Kobiet w Łodzi, gdzie realizowałam m.in. projekt „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji” udzielając wsparcie w poszukiwaniu swoich mocnych stron, budowaniu bliższych relacji i poznawaniu siebie. Współpracuję z Centrum Kreowania Wizerunku Cztery Pory Roku w Łodzi. Wspólnie realizowaliśmy takie projekty jak: „Twoja Przemiana z Czterema Porami Roku”, gdzie udzielałam uczestniczkom wsparcia jako psychoterapeuta poprzez sesje indywidualne i warsztatowe dotyczące poczucia własnej wartości, odkrywania swojej kobiecości, dbania o siebie; pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom starszym w możliwości korzystania z wykwalifikowanej kadry usługowej, gdzie współtworzyłam warsztaty, szkolenia dla nowych zawodów wykorzystujących umiejętności psychologiczne.

Prowadziłam Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej, gdzie udzielałam pomocy psychologicznej dla osób z problemami alkoholowymi oraz dla członków rodzin osób nadużywających alkohol. Współpracowałam z Pomarańczową Linią w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie udzielałam konsultacji dla rodziców, których dzieci sięgają po substancje psychoaktywne. W ramach Punktu Konsultacyjnego prowadziłam zajęcia profilaktyczne dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i ponadgimnazjalnych oraz spotkania dla rodziców.

Odbyłam staże m.in. w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień w Krakowie w Ośrodku Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz w Ośrodku Psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików, gdzie miałam możliwość pracować z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków czy hazardu.